Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.schneider-lekaren.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.schneider-lekaren.sk je spoločnosť:

Pharmacy, spol. s r.o.
Oravská 2
080 01 Prešov

Prevádzka
Lekáreň Amuletum
Sabinovská 15, 080 01 Prešov

IČO: 31710018    DIČ: 2020547100    IČ DPH: SK 2020547100
Tel. kontakt: 0948 088 956
E-mail:[email protected]

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: N57298160301
Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 3689/2015/OZ-HAR   Prešov   zo dňa 16.6.2015
Držiteľ povolenia: 
Ing. Karol Schneider, Oravská 2, Prešov
PaeDr. Metodeja Schneiderová, Oravská 2, Prešov

Spoločnosť Pharmacy, spol. s r.o. je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 2401/P (ďalej len „Predávajúci“). Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach  www.schneider-lekaren.sk.

Nákup tovaru prostredníctvom www.schneider-lekaren.sk– internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

1.1 Popis ponúkaného tovaru

Predávajúci ponúka na internetovej stránke www.schneider-lekaren.sk voľnopredajné lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky a dermokozmetické prípravky.

 

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho  www.schneider-lekaren.sk ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa nasledujúcich Obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke www.schneider-lekaren.sk v čase objednania tovaru.

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Obchodných podmienok.

2.1 Objednávka

Kupujúci si môže na internetovom obchode www.schneider-lekaren.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.

Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla KÚPIŤ, tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. Alebo klikne na obrázok tovaru, zadá do kolónky MNOŽSTVO tovaru a tovar vloží do nákupného košíka pomocou tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA.

Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK.

Kupujúci vyplní podľa jednotlivých pokynov dodaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu, ak je iná ako dodacia a ostatné požadované údaje pre správne doručenie tovaru – e-mail, telefón.

Ďalej si zvolí spôsob doručenia, spôsob platby.

Kupujúci potvrdí, že SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI A DODACÍMI PODMIENKAMI a odošle objednávku tlačidlom POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Týmto krokom je tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom. Pri potvrdzovaní objednávky Predávajúci overí obsah objednávky Kupujúceho, a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Kúpna zmluva je uzavretá od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky Kupujúceho chýba na sklade Predávajúceho nejaký objednaný tovar, Predávajúci môže zmeniť objednávku a vyexpedovať jej časť, teda tovar, ktorý je momentálne na sklade, o čom bude Kupujúci taktiež informovaný, najčastejšie telefonicky, alebo sa obe strany dohodnú na inom postupe.

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred e-mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-mail „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“), a to formou: telefonicky na tel. čísle: 0948 088 956 alebo e-mailom na adresu:  [email protected]

3.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Ak Kupujúci neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar bude Predávajúcemu následne vrátený. Kupujúcemu bude účtovaný STORNO poplatok vo výške dvojnásobku poštovných nákladov za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je Kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na účet Predávajúceho - VÚB: 67206572/0200.

4. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

a) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou na e-mailovú adresu Predávajúceho [email protected], musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení uvedie Kupujúci svoje číslo účtu pre vrátenie peňazí.

Text: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky XXXXX a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za objednaný tovar na účet číslo XXXXX.“ Dátum a podpis.

b) Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu: Pharmacy, spol. s r.o., Sabinovská 15, 080 01 Prešov.

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie javiť známky používania,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva – objednaný tovar, faktúra),
 • Kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
 • Predávajúci odporúča, aby Kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu,
 • tovar, ktorý Kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté,
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti peniaze za tovar Kupujúcemu bez nákladov za doručenie prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.
 • Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

5. Spôsob doručenia a platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.schneider-lekaren.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:

a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

 • Kuriér GLS
 • Slovenská pošta
 • Osobný odber

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérom GLS.

Pred doručením tovaru kuriér obvykle Kupujúcemu zavolá, či ho nájde na zadanej adrese a v prípade, že tam nie je, môže sa s ním dohodnúť na inom čase a mieste doručenia zásielky.

b) platba - Cenu za platbu hradí Kupujúci týmto spôsobom:

Prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho on-line platobnou metódou 24Pay, ak je Kupujúci klientom ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club International, American Express.

Dobierka

Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Objednávky vybavujeme v lehote 1 - 14 dní. Tovar, ktorý máme skladom odosielame v čo najkratšom možnom čase. Tovar, ktorý nie je skladom Vám objednáme.

Ak Kupujúci obdrží notifikačný e-mail s textom „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“, zásielku môžete očakávať o 1 – 3 pracovné dni.

Môže sa stať, že notifikačný e-mail o potvrdení alebo ozname stavu objednávky nedorazí ku Kupujúcemu z dôvodu nastavení filtra spamu u jeho poskytovateľa e-mailu. V takom prípade Predávajúci odporúča overiť si stav telefonicky na čísle 0948 088 956, alebo e-mailom na adrese [email protected].

Ak si Kupujúci zvolil platbu prevodom z účtu, klikne na pole „PLATBA PREVODOM NA ÚČET“ na číslo účtu:

Číslo účtu: VÚB: 67206572/0200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: číslo objednávky

Suma: celková čiastka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK28 0200 0000 0000 6720 6572

 

6. Záručná lehota

Všetok tovar, ktorý Predávajúci predáva, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené zo strany Kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.

 

7. Reklamačný poriadok

·Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa NEPREVEZME. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na [email protected].

Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal, s kvalitou tovaru (s dátumom exspirácie), s inou šaržou, bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou) a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci Predávajúceho ihneď kontaktuje telefonicky, najneskôr do 2 dní. Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) číslo objednávky,
b) označenie a popis poškodenia, závady zásielky.

Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

 

8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.schneider-lekaren.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Informácie, ktoré poskytnete Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (Kuriér GLS - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Internetový obchod www.schneider-lekaren.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou e-mailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu. Každý Kupujúci je povinný si tieto Obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR.

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Váš záujem o nami dodávané výrobky a tešíme sa na dobrú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese [email protected] alebo v Kontaktnom formulári.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK

Ceny úvedene v internetovom obchode www.schneider-lekaren.sk, sú platné len pre internetový predaj!

V Prešove: 21.01.2021

Dáme Vám zľavu 10%

Stačí vyplniť Váš email a získate zľavu 10%.

Navyše Vás budeme informovať o skvelých akciách.